Suipear Bàirdeil: Bàird Earra-Ghàidheil (Joy Dunlop) – 22na Màrt

Joy Dunlop
Joy Dunlop
Joy singing
Joy a’ seinn
Joy Dunlop, bàrd.
Joy Dunlop, a’ bruidhinn mu Dhonnachadh Bàn
%d bloggers like this: