Naidheachdan

Tachartasan ùra 2023 air fhoillseachadh, gliog an seo.

Cuairt Litir Ùr Seanachaidh

Gliog an seo (faidhle PDF)

Cuirm Chiùil

cuirm_màirt_19

Bha cuirm-chiùil againn le Fèis Phàislig, Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda (anns an dealbh gu h-àrd), Neill Wood agus Alison O’Neil. Tha sinn air leth taingeil don h-uile duine a chuidich sinn le tachartas soirbheachail a chur air bhonn.

clas_seinn

Clasaichean Seinn

Bha clasaichean seinn do luchd-ionnsachaidh Gàidhlig o chionn ghoirid, dealbh gu h-àrd. Thoiribh sùil air tachartasan gus am faic sibh na tha fa near dhuinn.

Duilleag Facebook

Tha sinn ro thoilichte gu bheil duilleag Facebook againn a-nis. Feuch gun lean sibh sinn agus gun sgaoil sibh fios mu dheidhinn.

Suipear Bàrdail 18mh Gearran 2017

Tuilleadh an seo

%d bloggers like this: