Ceanglaichean

keepcalmgaidhlig

Buidhnean Nàiseanta

An Comunn Gàidhealach (Am Mòd) Fòn:  01463 709705
Bòrd na Gàidhlig (Leasachadh na Gàidhlig) Fòn:  01463 225454
Comunn na Gàidhlig Fòn:  01463 234138

Na Meadhanan

BBC Alba Fòn:  0141 339 8844
Comhairle nan Leabhraichean Fòn:  0141 337 6211
MG ALBA Fòn:  01851 705550
An t-Albannach   Fòn: 0131 620 8620

Ealain ’s Cultar

Ainmean-àite na h-Alba Fòn:  01471 888 120
An Lòchran (Ealain Gàidhlig ann an Glaschu)  Fòn:  0141 341 1025
Am Baile Post-dealain
Blas (Fèis Chiùil Gàidhlig) Post-dealain
Celtic Connections Fòn:  0141 353 8000
Celtic Lyrics Corner Post-dealain
Fèisean nan Gàidheal  Fòn:  01478 613355
Sgioba Luaidh Inbhirchluaidh Post-dealain
Tobar an Dualchais Fòn:  0131 650 4157

Foghlam

Comann nam Pàrant Fòn:  01463 234138
Gaelic4Parents Post-dealain
Sabhal Mòr Ostaig Fòn:  01471 888000
Stòrlann (Goireasan Foghlaim Gàidhlig) Fòn:  01851 700880
Colaiste Cheilbhinn Ghlaschu Fòn:  0141 332 1786
%d bloggers like this: