Suipear Bàrdail 2018 ¦ Bardic Supper

Ar taing do dh’Eilidh NicCarmaig a thug seachad taisbeanadh air leth inntinneach. ¦ Our thanks to Eilidh Cormack who delivered a very interesting presentation.

%d bloggers like this: