Naidheachd

Coinneamh Bhliadhnail agus Farpais-cheist, Diluain 10mh Ògmhìos, 7:30f, Ionad Wynd, Pàislig

We will review our activities and progress over the past year as well as our plans. Committee office bearers will be selected and we always welcome new support and ideas. There will be a fun quiz when the formal part of the meeting is finished.

Cuirm Chiùil

cuirm_màirt_19

Bha cuirm-chiùil againn le Fèis Phàislig, Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda (anns an dealbh gu h-àrd), Neill Wood agus Alison O’Neil. Tha sinn air leth taingeil don h-uile duine a chuidich sinn le tachartas soirbheachail a chur air bhonn.

clas_seinn

Clasaichean Seinn

Bha clasaichean seinn do luchd-ionnsachaidh Gàidhlig o chionn ghoirid, dealbh gu h-àrd. Thoiribh sùil air tachartasan gus am faic sibh na tha fa near dhuinn.

Duilleag Facebook

Tha sinn ro thoilichte gu bheil duilleag Facebook againn a-nis. Feuch gun lean sibh sinn agus gun sgaoil sibh fios mu dheidhinn.

Suipear Bàrdail 18mh Gearran 2017

Tuilleadh an seo

Advertisements

Promoting & Developing Gaelic in West Central Scotland

%d bloggers like this: